12/09/2015

Hỗ trợ nông dân đầu tư máy móc nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Bộ Tài chính vừa quy định mức hỗ trợ, cấp bù và nguồn vốn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất. Theo […]
Translate »